Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

är ett forum för kristna kvinnor i Sverige.

SEK vill

  • verka för jämställdhet mellan kvinnor och män och för kvinnors delaktighet i ledarskap och beslutsfattande i kyrkor och samfund
  • bidra till opinionsbildning och offentlig debatt utifrån ett kristet kvinnoperspektiv
  • främja kvinnors utbyte av idéer och erfarenheter
  • hjälpa kvinnor att upptäcka, utveckla och bruka sina gåvor
  • erbjuda mötesplatser och gemenskap över samfundsgränserna
  • anordna utbildning i aktivt ickevåld för kvinnor i världens konfliktområden

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd består av en styrelse med representanter från olika trossamfund, kristna organisationer samt från de lokala ekumeniska kvinnoråden.

Historia

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, bildas i Stockholm 1959. Det sker genom sammanslagning av Svenska missionsrådets kvinnokommitté (bildad 1914) och Kristna kvinnors samarbetskommitté (bildad 1935). Till grund för de då antagna stadgarna låg bestämmelserna för Kristna kvinnors samarbetskommitté. Huvudsyfte: Att vara ett forum för Sveriges kristna kvinnor – för att genom utbyte av erfarenheter och tankar stärka den kristna gemenskapen men också för rådslag om aktuella frågor och aktiviteter. SEK tar ansvaret för Kvinnornas internationella böndag i Sverige. I vårt land har dagen firats sedan 1931.

» Läs mer om historiken här

Organisation

SEK är en ideell organisation som leds av en styrelse. Styrelsen har 11 ordinarie ledamöter, varav styrelsens ordförande är en och Världsböndagens ordförande är en. Två suppleanter finns till styrelsen. Utöver dessa är organisationens kassör och generalsekreterare adjungerade till styrelsen. Styrelsen sammanträder sex gånger per år. Mellan sammanträdena träffas arbetsutskottet vid behov. Årsmötet som hålls en gång per år är organisationens högsta beslutande organ. Styrelsen tillsätter olika arbetsgrupper efter behov. Läs mer:
– Sverige
– Internationellt

Lokala Ekumeniska Kvinnoråd

Lokala ekumeniska kvinnoråd inbjuder till gemenskap i form av t.ex. kvinnofrukostar, bibelstudier och studiebesök. Världsböndagen ingår som en stor del i arbetet. Lokala råd finns på 10 olika platser i Sverige.