Årsmötet hölls lördagen den 7 maj 2022 på Ekumeniska Centret i Stockholm.

Temat för årsmötet var ”Vetekornets lag” och inleddes med bön, psalmsången ”Kornet har sin vila” och orden från Johannes­evangeliets tolfte kapitel: ”Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd.” 

30 kvinnor hedrade årsmötet med sin närvaro. Av dessa hade 11 rösträtt, representerande medlemsorganisationerna Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnor i Svenska kyrkan och EQ Kvinna samt Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm och SEK-Sverige. Årsmötet valde Kajsa Wejryd till mötesordförande och Ragni Lantz till mötessekreterare.

Huvudfrågan för mötet var styrelsens proposition om att upplösa paraplyorganisationen Sveriges Ekumeniska Kvinno­råd. Engagemanget i rummet var påtagligt. Inga alternativ till valberedningens förslag på namn till styrelsen lades fram. Inga genomtänkta lösningar för att ändra den ekonomiska situationen presenterades under mötet. 

Med 9 ja-röster, 1 nej-röst och 1 nerlagd röst beslutade årsmötet i enlighet med propositionen: 

att upplösa paraplyorganisationen Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK)

att uppdra åt styrelsen att leda arbetet med att fram till årsmötet 2023 förbereda den slutgiltiga upplösningen av SEK

att uppdra åt styrelsen att vara behjälpliga i att hitta former för att Världsböndagen ska kunna fortsätta firas i Sverige

att uppdra åt styrelsen att med till buds stående medel verka för att synliggöra den roll SEK spelat i samhälle och kyrka och hylla de kvinnor som bidragit till organisationen genom åren. 

Årsmötet beslutade också efter beslutet om upplösning:
att tillsätta en arbetsgrupp som inför nästa årsmöte kan presentera en motion om SEK:s fortsatta framtid. Arbetet ska ske skyndsamt, i nära samarbete med SEK:s styrelse.

Arbetsgruppen kan adjungera sakkunniga till sina möten och består i utgångsläget av följande sex kvinnor:
• Helene Egnell, Svenska kyrkan, sammankallande
• Linda Joelsson, Svenska kyrkan, SEK:s styrelses vice ordförande
• Hanna Stenström, Svenska kyrkan
• Eva Danneholm, Equmeniakyrkan
• Gunilla Löfgren, Svenska kyrkan
• Aase Smedler, Svenska kyrkan 

Arbetsgruppen hälsar att de välkomnar inspel:
Har du tankar om vad ett nytt SEK skulle kunna vara, eller kunskaper om crowdfunding, organisations­former eller annat vi kan ha nytta av, hör gärna av dig till Helene Egnell i arbetsgruppen på mejladress leneegnell@gmail.com

Årsmötet beslutade att arbetsgruppen dessutom ska fungera som valberedning om det skulle vara aktuellt till årsmötet 2023.

Den nya styrelsens sammansättning är:
• Ordförande: Evelina Hermansson, Svenska kyrkan
• Vice ordförande: Linda Joelsson, Svenska kyrkan (nyval)
• Annika Delemark, Svenska kyrkan
• Cecilia Ralfe Stelander, Svenska kyrkan
• Gunilla Bäckström, sammankallande VBD, Svenska kyrkan
• Lynn Alpberg, Svenska kyrkan (nyval)
• Maria Lundberg, Svenska kyrkan
• Maria Schönning, Equmeniakyrkan
• Ersättare: Eva-Lisa Söderström, Svenska kyrkan (nyval)

Posten som ordförande för Världsböndagskommittén är i skriv­ande stund vakant. Sammankallande för kommittén är Gunilla Bäckström. 

Styrelsen var tacksamma över att ha ett stabilt mötespresidium under detta historiska årsmöte och avtackade Kajsa och Ragni med blommor i slutet av mötet. Avgående vice ordförande Elin Jönsson avtackades med en solros och ett gåvogram till förmån för de som drabbats av kriget i Ukraina. En tackgåva hade skickats till avgående ordförande för Världsböndagskommittén Inger Jonasson, som var förhindrad att närvara på årsmötet. 

Styrelseledamöterna Maria Schönning och Gunilla Bäckström hade förtjänstfullt ordnat förtäring innan årsmötet och lunch efteråt. En dag så präglad av anspänning, lättnad, tacksamhet, sorg och glädje var det skönt att ha möjligheten att sitta ner en stund med en kopp kaffe och samtala kristna kvinnor emellan. 

Tack till alla som deltog på SEK:s årsmöte 2022. Låt oss be för styrelsen och alla som på ett eller annat sätt är engagerade i SEK och dess hjärtefrågor. 

Elin Jönsson

» Rapporten kan laddas ner som pdf-fil här (publiceras i tidningen Elsa nr 2/2022)