SEK – Historik

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK, bildas i Stockholm 1959. Det sker genom sammanslagning av Svenska missionsrådets kvinnokommitté (bildad 1914) och Kristna kvinnors samarbetskommitté (bildad 1935). Till grund för de då antagna stadgarna låg bestämmelserna för Kristna kvinnors samarbetskommitté.

Huvudsyftet med organisationen var att vara ett forum för Sveriges kristna kvinnor och att genom utbyte av erfarenheter och tankar stärka den kristna gemenskapen, men också för rådslag om aktuella frågor och aktiviteter. SEK tar ansvaret för Kvinnornas internationella böndag i Sverige. I vårt land har Världsböndagen firats sedan 1931.

En bok om Elsa Cedergren (född Bernadotte), SEKs grundare, har skrivits av Madeleine Dahl, tidigare ledamot i SEKs styrelse och i Världsböndagskommittén. Den heter ”Ekumenisk vision och feministisk strategi – Elsa Cedergren och vägen fram till bildandet av Kristna Kvinnors Samarbetskommitté 1935” och finns att köpa från SEKs expedition. Pris: 50 kr + porto.

Några viktiga årtal och händelser:

1914
Svenska missionsrådets kvinnokommitté bildas.

1935
Elsa Cedegren grundar Kristna kvinnors samarbetskommitté.

1959
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd bildas i Stockholm. Det sker genom sammanslagning av Svenska missionsrådets kvinnokommitté (bildad 1914) pch Kristna kvinnors samarbetskommitté (bildad 1935). Till grund för de då antagna stadgarna låg bestämmelserna för Kristna kvinnors samarbetskommitté. Huvudsyfte: Att vara ett forum för Sveriges kristna kvinnor – för att genom utbyte av erfarenheter och tankar stärka den kristna gemenskapen men också för rådslag om aktuella frågor och aktiviteter.

Gemenskapsdagar 14–15 februari på S:t Lukasstiftelsens gästhem, Dalarö, med samtal om vad vi som kristna kvinnor kan göra för freden, missionen och ekumeniken.

SEK tar ansvaret för Kvinnornas internationella böndag i Sverige. I vårt land har dagen firats sedan 1931.

1963
Öppet sommarmöte arrangerades i Vallersvik under tiden 21–25 augusti. (Det var ett fullföljande av de kvinnliga riksting eller gemenskapsveckor, som Kristna kvinnors samarbetskommitté anordnat i Ljungskile 1949 och på Lundsberg 1951.)

1967
Sommarmöte arrangerades i Ljungskile 22–27 juli med bl a Ester Lutteman som talare.

1968
Vid en konferens på Hässelby slott utanför Stockholm och med SEK som värd bildas Inernationella böndagskommittén med representanter för de nationella böndagskommittéerna i världen.

1974
SEK får nya stadgar. Från och med detta år ingår representanter för de lokala ekumeniska kvinnoråden i SEKs styrelse.

1979
SEK ger ut studiematerialet Kvinnors och mäns gemenskap i kyrkan, svensk översättning av en undersökning gjord av Constance Parvey, Kyrkornas Världsråd.

1984
SEK är genom sin böndagskommitté värd för en europeisk böndagskonferens i Sigtuna 22–28 maj.

1986
Konferens med temat ”Så välj då livet”. SEK har sedan mitten av 80-talet bedrivit ett kontinuerligt arbete för fred och rättvisa.

1987
Nordisk konferens arrangeras, ”Clowns of God”, med deltagare från alla kontinenter.

1989
Internationellt seminarium om global säkerhet och ickevåld, som bl a ledde till arbetet med Global Fredstjänst med uppföljningsseminarier.

1990
På Iona, Skottland, arbetsmöte för framställning av folder och riktlinjer för utbildning för global fredstjänst.

1992
Kurs i konflikthantering, ickevåld etc, genomförs med deltagare från Sydafrika och Sverige. Ledde till folkrörelseprojektet Fredsövervakning i Sydafrika. 17 organisationer sände ut 66 fredsövervakare.

1993
Samarbete med Centrum för fred, ickevåld och mänskliga rättigheter i Osijek, stöd till arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati.

1995
Kurs för 20 kvinnor från forna Jugoslavien (Kroatien, Serbien, Kosovi och Bosnien och ungerska minoriteten i Vojvodina) i ickevåld och försoning.

1997
Genderkonferens ”Ansikte mot ansikte” arrangeras i Härnösand.

1999
SEKs styrelse tillsätter en arbetsgrupp kring Våld mot kvinnor för att ge information och utbildning framför allt till dem inom kyrkan som stöter på problemet. Nordisk konferens ”Kvinnor som andliga traditionsbärare” arrangeras i Svendborg, Danmark, med drygt 80 deltagare. Kurs ickevåld och konfliktlösning anordnades av SEK i Indien.

2001
SEK tar initiativ till Priscillaseminarier/Kvinnligt ledarskap – kvinnor som chefer. Nordisk konferens ”Kvinnor som andliga traditionsbärare 2” genomförs på Åland. SEKs fredsgrupp anordnar uppföljningskurs i ”Aktivt ickevåld, demokrati och mänskliga rättigheter” i Sydindien.

2002
15–17 augusti hålls ett sommarmöte kring gudstjänstförnyelse och feminism, ”Inför vad kan vi böja knä?” i Söderledskyrkan, Stockholm, med mer än 100 deltagare.

2003
Boken Kvinnor läser Bibeln, som framtagits av en arbetsgrupp inom SEK, publiceras på Verbum. Fredskurs för kvinnor genomförs i Jerusalem. SEK inbjuder till en samling som leder till bildandet av ”Operation 1325” om kvinnors medverkan i fredsförebyggande åtgärder på alla nivåer. Telefonjouren Sofia öppnas för kristna kvinnor som utsatts för våld.

2004
Feministteologiska Nätverket Maria bildas. Nordisk ekumenisk kvinnokonferens genomförs i Sigtuna kring kropp och kvinnlighet.

2005
Seminarium på UCL, Lidingö, om kvinnligt ledarskap genomförs. ”Religionsdialog ur ett genderperspektiv” arrangeras på Marielunds stiftsgård. Agneta Jåfs lämnar tjänsten som SEKs generalsekreterare på grund av minskat statsbidrag. Ragni Lantz blir vikarie på 20% tjänst.

2006
SEKs årsmöte hålls i Uppsala i mars. Birgitta Larsson, Västerås, väljs till ordförande efter Helén Friberg. Madeleine Dahls D2-uppsats om Elsa Cedergrens tidiga liv: Ekumenisk vision och feministisk strategi publiceras och distribueras genom SEK. Nordisk ekumenisk kvinnokonferens arrangeras i Sigtuna kring temat ”Det goda livet”. Annika Damirjian anställs som generalsekreterare på 50% tjänst fr o m hösten.

2023

SEKs årsmöte beslutar att SEK ska ombildas till  en medlemsorganisation. Marie Körner väljs till ny ordförande.