foto: Anette Dahlström

text: Hanna Stenström är medlem i SEK och har bland annat arbetat med tidningen ELSA. Hon är präst i Svenska kyrkan men arbetar som högskolelektor i bibelvetenskap, Nya testamentet, på Enskilda Högskolan Stockholm

Visste du att Sveriges ekumeniska kvinnoråd är med i Sveriges kvinnoorganisationer?

På SEKs hemsida beskrivs SEKs arbete och uppgift bland annat med orden: ”Sida vid sida med religiöst och sekulärt grundade sammanslutningar i Sverige och världen verkar vi för att stärka kvinnors delaktighet och demokratiska inflytande i kyrko- och samhällsliv. ” Att SEK arbetar för kvinnors delaktighet och inflytande i kyrkolivet är uppenbart, men hur arbetar SEK för kvinnors delaktighet och inflytande i samhällslivet i stort, sida vid sida med sammanslutningar som står på sekulär grund? Och varför gör SEK det?

En viktig del av svaret på den första frågan är att SEK är medlem i paraplyorganisationen för kvinnorörelsen i Sverige, Sveriges kvinnoorganisationer, förkortat SKO. Idag har SKO runt femtio medlemmar.

Vilka värderingar bygger då SKO på och vilka syften har organisationen? På SKOs hemsida står: ”Vi arbetar för kvinnors och flickors frigörelse, fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vår verksamhet vilar på feministisk grund”. Det framgår också att verksamheten utgår från FNs kvinnokonvention och Sveriges jämställdhetspolitiska mål. SKOs utgångspunkter är alltså en internationell konvention som Sverige åtagit sig att följa och politiska mål som beslutats av riksdagen. De jämställdhetspolitiska målen är:

· Kvinnor och män ska kunna påverka politiska beslut på samma sätt.

· Kvinnor och män ska kunna tjäna pengar på samma villkor.

· Kvinnor och män ska kunna utbilda sig på samma villkor.

· Kvinnor och män ska dela lika på uppgifter i hemmet och på att ta hand om barnen.

· Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att ha en god hälsa och att få bra vård.

· Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

SKOs arbete handlar därför i hög grad om att göra klart om verkligheten stämmer med FNs kvinnokonvention och de politiska mål som faktiskt finns i Sverige. SKO har därför under många år deltagit aktivt i arbetet på FN-nivå med att granska om hur olika länders politik – och för oss gäller det ju Sveriges politik – följer kvinnokonventionen. SKO skapar också, tillsammans med sina medlemsorganisationer kunskap om hur verkligheten förhåller sig till jämställdhetsmålen. Det kan till exempel göras genom projekt som leder till rapporter om det svenska pensionssystemets konsekvenser för kvinnor samt om osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. När den kunskapen finns driver SKO opinionsarbete för att medvetandegöra politiker och allmänhet om glappet mellan mål och verklighet. I det arbetet finns SEK med, till exempel genom möjligheten att skriva under debattartiklar. SKO är också remissinstans bland annat när förslag till nya lagar tas fram som direkt berör kvinnor och jämställdhet. En viktig del av SKOs arbete är att arrangera Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens, som hålls varje år.

På detta sätt blir det alltså möjligt för en organisation som SEK och andra mindre kvinnoorganisationer att delta i det större samhällsarbetet för att skapa goda livsvillkor för kvinnor och uppnå jämställdhet. Samtidigt för SEK möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter samt visa att också kristna kvinnor vill vara del av den svenska kvinnorörelsen. Vi säg det konkret när information om det arrangemang som SEK gjorde på 8 mars 2024 tillsammans med EHS – de öppna föreläsningarna på Internationella kvinnodagen – annonserades mycket tydligt på SKOs hemsida tillsammans med ett antal andra kvinnodagsarrangemang runt om i landet.

Det finns mycket mer att berätta men jag måste snart sluta. Jag rekommenderar alla som inte känner till SKO att gå in på hemsidan och läsa mer: https://sverigeskvinnoorganisationer.se/ Där finns information om de femtio medlemsorganisationerna, där finns rapporter och debattinlägg, information om Forum Jämställdhet samt om många arrangemang kring kvinno – och jämställdhets- frågor som har ägt rum eller kommer att äga rum. I allt detta är SEK en del och arbetar därmed ”tillsammans med religiöst och sekulärt grundade sammanslutningar i Sverige och världen … för att stärka kvinnors delaktighet och demokratiska inflytande i kyrko- och samhällsliv.” om än med betoning på samhällslivet.

Till sist en reflektion som är mitt svar på den andra frågan. Idag finns det många hot mot kvinnors rättigheter, liv och frihet. Jämställdhet så som den uttrycks i de jämställdhetspolitiska målen är en utopi i många länder i världen och även där den i väsentliga delar förverkligats är den ingenstans fullt ut förverkligad. Det vi vunnit kan aldrig tas för givet, inte ens i Sverige. Skälen till att kvinnors frihet och rättigheter hotas är av många olika slag men de kan också hämtas från en viss tolkning av kristendomen. Därför är det viktigt att kristna kvinnoorganisationer visar att det finns andra tolkningar, som håller samman arbetet för kvinnors rättigheter och för jämställdhet med kristen tro och kristet liv. Det gör vi i SEK genom vårt medlemskap i SKO.