SEK har nu fått svar från Förvaltningsrätten angående vårt överklagande på Jämy:s avslag om statligt stöd.

Enligt domen från Förvaltningsrätten i Göteborg är deras beslut att de avslår överklagandet. Domen från Förvaltningsrätten innebär att man går på Jämy:s linje och avslår vårt överklagande.

Sakfrågan i målet är om SEK har kunnat visa att det har en riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län eller har ett riksintresse. Huvudregeln inom förvaltningsprocessrätten är att det är den enskilde som har bevisbördan när det är fråga om en förmån medan det i stället är det allmänna som har bevisbördan för betungande beslut. Utgivande av statsbidrag är en form av förmån för organisationer, varför det är SEK som ska visa att organisationen har rätt till organisationsbidrag enligt förordningen.

Jämställdhetsmyndigheten har motiverat sitt beslut med att SEK inte kunnat uppvisa att SEK är en riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län eller har ett riksintresse. SEK har medgett att verksamheten under 2021 har pågått i blott fyra län, och att antalet län sett ur detta verksamhetsperspektiv förmodligen kommer att minska ytterligare. Frågan är då om SEK har ett riksintresse.

Förvaltningsrätten anser att det varken av stadgarna, verksamhetsberättelsen eller årsmötesprotokollet kan utläsas något som innebär att SEK har till syfte att organisera en klart urskiljbar etnisk grupp eller en nationell minoritet eller att den representerar personer med funktionshinder på ett fåtal orter eller organisationer som har en speciell kompetens med nära anknytning till syftet för statsbidraget.

Mot den anförda bakgrunden anser förvaltningsrätten inte att SEK har visat att organisationen har ett riksintresse, och inte heller att den är en riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län. Förutsättningarna för organisationsbidrag i 6 § i förordningen är därmed inte uppfyllda. Jämställdhetsmyndigheten har sålunda haft fog för sitt beslut, varför överklagandet ska avslås.