Kallelse till Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds årsmöte 2022

När: Lördagen 7 maj 2022 klockan 10.00–12.30. Kaffe innan och lunch efteråt erbjuds anmälda.
Var: Ekumeniska Centret, Alvik i Stockholm.

Anmälan: Skickas till info@svekumeniskakvinnor.se senast 12 april. Ange ditt namn, om du representerar ett lokalt råd/medlemsorganisation eller en stödorganisation eller är enskild medlem/stödmedlem. Skriv också om du önskar lunch och om du har någon specialkost. 

Motioner: Skickas till styrelsen senast två månader innan årsmötet, det vill säga den 7 mars. Handlingar skickas ut till anmälda och görs tillgängliga på hemsidan senast den 14 april (§ 4 i stadgarna). 

Årsmöteshandlingar finns att ladda ner på Organisation-sidan.

Styrelsen föreslår att lösa upp paraplyorganisationen Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Till SEK:s årsmöte, som hålls lördagen den 7 maj 2022 på Ekumeniska Centret i Stockholm, kommer styrelsen att lägga fram förslaget att upplösa organisationen. Det är ett viktigt och historiskt beslut som kommer att tas, och styrelsen uppmanar därför alla medlemsorganisationer, lokala råd, enskilda medlemmar, stödmedlemmar och stödorganisationer att anmäla sig till årsmötet och vara beredda att göra sin röst hörd. Stadgarnas § 11 säger att SEK ”kan upplösas om beslut därom fattas vid två på varandra följande årsmöten och med minst 2/3 majoritet”.

Varje medlemsorganisation och lokalt råd kan utse två representanter med rösträtt. Enskilda medlemmar räknas enligt stadgarna som ”SEK – Sverige” och kan utse två representanter med rösträtt. Praxis har varit att dessa utses i anslutning till årsmötets början bland dem som närvarar. Stödorganisationer kan utse en representant med närvaro- och yttranderätt, och samma rätt har samtliga stödmedlemmar. Stödorganisationer och stödmedlemmar har alltså inte rösträtt. 

Beslutet att föreslå SEK:s upplösning togs vid styrelsemötet den 7 december 2021, och har föregåtts av många och långa samtal. Styrelsen ser inte tillräckligt många tecken på livskraft för att tro att SEK har en framtid, och tror att nu är rätt tid att gå in för landning. Flera styrelsemedlemmar, däribland nuvarande ordförande Evelina Hermansson, har meddelat sig villiga att ta ansvar under det sista året och ordna med det praktiska som behöver göras för ett värdigt avslut och för att hitta lösningar som blir så bra som möjligt för det engagemang som fortfarande finns.

Bakgrund till förslaget om upplösning:

  • Tidigare fungerande verksamhet har gått på sparlåga långt innan coronapandemin, och nysatsningar har fått ett svagt gensvar. Cirkelledarutbildningen på Sigtunastiftelsen som styrelsen bjöd in till under 2021 för att kunna skapa nya mötesplatser för kristna kvinnor i Sverige över samfundsgränserna kunde inte genomföras på grund av för få intresserade. När styrelsen bjöd in lokala råd och medlemsorganisationer till en framtidsspaning kom två svar.   
  • Närvaron av ombud med rösträtt har de senaste årsmötena varit låg: Uppsala 2018 – 8 personer, Stockholm 2019 – 8 personer, telefonmöte 2020 – 9 personer och Zoom-möte 2021 – 10 personer. Inga motioner har inkommit på flera år.
  • SEK har sedan flera år tillbaka färre än 500 medlemmar vilket gör det förhållandevis kostsamt att ge ut medlemstidningen ELSA.
  • Minskat ekonomiskt bidrag från Jämställdhetsmyndigheten gör det svårt att anställa en ny generalsekreterare vilket ger större arbetsbelastning på styrelsen, som arbetar ideellt. 
  • Sedan årsmötet 2018 har omsättningen på styrelseledamöter varit hög: 12 personer har lämnat styrelsen, de flesta efter ett eller två år. Det har varit svårt att rekrytera ledamöter med kompetens inom till exempel digital teknik och ekonomi. 
  • Suppleanten som valdes av årsmötet 2021 avsade sig uppdraget nästan direkt och en styrelseledamot har inte närvarat vid styrelsemötena. Vice ordförande, Elin Jönsson, och ordförande för Världsböndagen, Inger Jonasson, som båda valdes för mandatperioden 2018–2022, ställer sig inte till förfogande för omval. Styrelsens ordförande och minst två ledamöter kommer att avgå om årsmötet inte röstar för upplösning. Även kassören slutar då. Återstår i bästa fall tre personer, varav en valdes in i styrelsen 2020 och en 2021.  

Som det ser ut nu behövs ett rejält omtag för att SEK ska ha en framtid. Minst sju nya ledamöter behöver väljas in i styrelsen. Finns engagemanget och viljan att arbeta för att SEK ska fortsätta att finnas välkomnar naturligtvis styrelsen det. SEK har rötter tillbaka till 1935, och har betytt mycket för kvinnor, kyrkorna och samhället genom årtiondena. Tankarna går till alla de kvinnor som gett sin tid, sin kraft och sina förmågor till SEK. Kanske kan nya former hittas för att tjäna det ändamål som SEK en gång bildades för? 

Styrelsen arbetar i dialog med ELSAs redaktionskommitté och Världsböndagskommittén kring omställningen som väntar. Vår förhoppning är att upplösningen av SEK ska följa Vetekornets lag och ge förutsättningar för nytt liv att spira. Låt oss be och ha förtröstan på att allt blir till det bästa. 

I hopp om god uppslutning och konstruktiva samtal på årsmötet i maj.
Elin Jönsson, vice ordförande & Evelina Hermansson, ordförande

Kontakta valberedningen genom valberedning@svekumenskakvinnor.se.

Kontakta styrelsen genom info@svekumeniskakvinnor.se. 

JäMy beslöt avslå SEKs bidragsansökan 

En vecka efter att styrelsen beslutat att föreslå årsmötet att lösa upp SEK mottogs Jämställdhetsmyndighetens beslut att avslå SEKs ansökan om organisationsbidrag enligt förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering, som styrelsen skickat in i oktober 2021. JäMy tog detta beslut 10 december med hänvisning till att SEK ”inte kunnat uppvisa att ni är en riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län eller har ett riksintresse.” Styrelsen har överklagat beslutet.

Meddelande från SEKs styrelse efter dygnet på Sigtunastiftelsen till lokala råd/nätverk och medlemsorganisationer samt till enskilda medlemmar

SEK:s styrelse vill förmedla var vi står i nuläget gällande förslaget om upplösning av paraplyorganisationen SEK till årsmötet 2022, som hålls på Ekumeniska Centret i Stockholm 7 maj, enligt kallelse i medlemstidningen Elsa (2022:1).

» Läs meddelande från dygnet på Sigtunastiftelsen 5–6 februari 2022